ทำเนียบบุคลากร
ชื่อ-สกุล : นางสาวเสาวลักษณ์ เผือกวงษ์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
เบอร์โทรศัพท์ : 098-0084329
อีเมล์ : saowaluk_bb@hotmail.com
ที่อยู่ :
40 ม. 1 ต.บึงทับแรต อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
อื่นๆ :

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา
อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์ 055-859788