ทำเนียบอาสาสมัครสาธารณสุข

นายสงวน แสงอรุณ
ประธานชมรม อสม.ต.จันทิมา

นางสาวธนภรณ์ โฉมนุช
อสม.หมู่.1

นางอัมพร ประพัตร
อสม. หมู่ 1

นางลำเพย จูด้วง
อสม.หมู่ 1

นายเนียม มะลิวงษ์
อสม. หมู่ 1

นางนิด มีมุข
อสม. หมู่ 1

นางคนอง พูลชนะ
อสม. หมู่ 1

นางอัมรา ประพัตร
อสม. หมู่ 1

นางสายรุ้ง อิ่มเอี่ยม
อสม. หมู่ 1

นายสงบ มูลศิริ
อสม. หมู่ 1

นางวิจิตรา ตะยะบุตร
อสม. หมู่ 1

นางเจริญ ศรีท้วม
อสม. หมู่ 1

นางบุษยา เจนจบ
อสม. หมู่ 2

นางคำนึง สังข์เที่ยง
อสม. หมู่ 2

นางสาวพัชพร บำรุงเชื้อ
อสม. หมู่ 2

นางคนอง บุญมาก
อสม. หมู่ 2

นางสมจิต ทองสว่าง
อสม. หมู่ 2

นางยวน จูด้วง
อสม. หมู่ 2

นางปภาดา เกษี
อสม. หมู่ 2

นางกชกมล สำแดงไฟ
อสม. หมู่ 2

นางลำพวน รอดกสิกรรม
อสม. หมู่ 2

นายสายัณห์ บำรุงเชื้อ
อสม. หมู่ 2

ยางกัลยา สุขมี
อสม. หมู่ 2

นางณัชชา พลแก้วเจริญ
อสม. หมู่ 2

นางวิลาวัลย์ สมบุญโพธิ์
อสม. หมู่ 2

นางจำลอง เสริฐวาสนา
อสม. หมู่ 2

นางวลัยพรรณ ลาดรุน
อสม. หมู่ 2

นางกรวรรณ มาน้อย
อสม. หมู่ 2

นางมะลิ อำพัน
อสม. หมู่ 2

นายบุญชู อินเลี้ยง
อสม. หมู่ 2

นางสาวสำลี ศรีเพชร
อสม. หมู่ 2

นางแววดาว คงฟัก
อสม. หมู่ 2

นางมัดติกา สมบูญโพธิ์
อสม. หมู่ 2

นางสำราญ กาเรียน
อสม. หมู่ 2

นายบุตร กุลชา
อสม. หมู่ 2

นางสาวจันทร์ มาน้อย
อสม. หมู่ 2

นางสุจิตร เทียนชัย
อสม. หมู่ 3

นางจันทรา อินเลี้ยง
ประธาน อสม.หมู่ 1 บ้านหนองจิก

นายเอกภักดิ์ มณเฑียรชัย
อสม. หมู่ 3

นางสาวน้ำเพชร รำพรรณเขต
อสม. หมู่ 3

นางพาน รอดทุ่ง
อสม. หมู่ 3

นายแป้ง คำบุญ
อสม. หมู่ 3

นายสมจิตร คำบุญ
อสม. หมู่ 3

นางสำรวย มีสด
อสม. หมู่ 3

นางลำยงค์ ลำดวน
อสม. หมู่ 3

นางสมศรี ดอกบัว
อสม. หมู่ 3

นางอุษา มีสด
อสม. หมู่ 3

นางสาวสุกัญญา ด่านขุนทด
อสม. หมู่ 3

นางสะอาด รังผึ้ง
อสม. หมู่ 3

นางสาวประภา ล่วนลอย
อสม. หมู่ 3

นางมะปราง น่วมทอง
อสม. หมู่ 3

นางสาวนิตยา รักถึง
อสม. หมู่ 3

นางปราณี มาน้อย
อสม. หมู่ 3

นางปาริชาติ เรืองวงษ์
อสม. หมู่ 3

นางสำลวน คำบุญ
อสม. หมู่ 3

นางสาวศศิวิมล ช่อชั้น
อสม. หมู่ 3

นายวิริยะ ทองทับ
อสม. หมู่ 3

นายสุรพงษ์ ศรีนางใย
อสม. หมู่ 3

นางสะอาด บุญชู
อสม. หมู่ 4

นางวรรณษา เจียมศักดิ์
อสม. หมู่ 4

นางประนอม ขำอยู่
อสม. หมู่ 4

นางวงเดือน แก้วบุรี
อสม. หมู่ 4

นางอำนวย นุ่มเกลี้ยง
อสม. หมู่ 4

นางสนม โพธิ์ไกร
อสม. หมู่ 4

นางตะวัน วงษ์อ่อง
อสม. หมู่ 4

นางสุมาลี รักรู้ธรรม
อสม. หมู่ 4

นางกรรณิการ์ เพ็งสว่าง
อสม. หมู่ 4

นางน้ำค้าง หมอยา
อสม. หมู่ 4

นายนันท์ เงินมา
อสม. หมู่ 5

นายนิตย์ บุญเลิศ
อสม. หมู่ 5

นางอนัญญา เหล่าเขตุกิจ
อสม. หมู่ 5

นางสาวพรพิมล นนทรีย์
อสม. หมู่ 5

นางสาวสาคร ดอนชาไพร
อสม. หมู่ 5

นางประทีป สอนนิล
อสม. หมู่ 5

นางจินตนา หวั่นศักดา
อสม. หมู่ 5

นายประเสริฐ ดอนชาไพร
อสม. หมู่ 5

นางเยาวเรศ พรมเสน
อสม. หมู่ 6

นางมาลี เงินบำรุง
อสม. หมู่ 6

นางลำพวน ไตรรัตน์
อสม. หมู่ 6

นางจำปา จามตะโพธิ์
อสม. หมู่ 6

นางบังเอิญ พรมเสน
อสม. หมู่ 6

นายบุญเลิศ อุ่มโอราญ
อสม. หมู่ 6

นางสาวอัจฉรา สายหยุด
อสม. หมู่ 6

นายเนตร มาอ่อน
อสม. หมู่ 6

นางอรพรรณ ลำดับ
อสม. หมู่ 6

นางลักขณา แก้วสว่าง
อสม. หมู่ 6

นางสาวมล อุ่มโอราญ
อสม. หมู่ 6

นางภรทิพย์ นิ่มคำ
อสม. หมู่ 7

นายวิเชียร ทองทา
อสม. หมู่ 7

นางยุพิน เจียมศักดิ์
อสม. หมู่ 7

นางเปรมใจ อยู่ครอบ
อสม. หมู่ 7

นางกอน บุญสังข์
อสม. หมู่ 8

นางบุญชื่น ดีแล้ว
อสม. หมู่ 8

นางลำยง เกตุแก้ว
อสม. หมู่ 8

นางเฉลิม พุดลา
อสม. หมู่ 8

นางสาว ทองมาก
อสม. หมู่ 8

นางสาวสุนิสา สีมุข
อสม. หมู่ 8

นางจุรี รอดละม้าย
อสม. หมู่ 8

นางสาวบุญรอด เนียมหอม
อสม. หมู่ 8

นายประสิทธิ์ พุดลา
อสม. หมู่ 8

นางภัทรวรรณ เกตุวงษ์
อสม. หมู่ 8

นางมยุรี เกตุแก้ว
อสม. หมู่ 8

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา
อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์ 055-859788