ทำเนียบผู้ดูแผู้สูงอายุ

นางจันทรา อินเลี้ยง
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

นางเจริญ ศรีท้วม
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

นางบุษยา เจนจบ
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

นางจำลอง เสริฐวาสนา
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

นางวลัยพรรณ ลาดรุน
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

นายแป้ง คำบุญ
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

นางศศิวิมล ช่อชั้น
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

นางสุจิต เทียนชัย
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

นางสำลวน คำบุญ
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

นายบุญเลิศ อุ่มโอราญ
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

นางลำยง เกตุแก้ว
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

นางสาวประภา ล่วนลอย
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

นางธนภรณ์ โฉมนุช
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

นางมยุรี เกตุแก้ว
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

นางน้ำค้าง หมอยา
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

นางภรทิพย์ นิ่มคำ
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

นางจินตนา หวั่นศักดา
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

นางบุญรอด เนียมหอม
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

นางคำนึง สังข์เที่ยง
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

นางอรพรรณ ลำดับ
43/2 ม. 6

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา
อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์ 055-859788